Regulamin

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „Nasz Rymanów”

Burmistrz Gminy Rymanów
KONTAKT: Dyrektor Zawodów Dariusz Królicki
Telefon: +48 503025664

Email: rabbit.fm@interia.pl

http://www.naszrymanow.pl/

https://www.facebook.com/finiszrymanow

www.tropemwilczym.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:

Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl

 

2. CEL IMPREZY

Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.

Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

 

3. TERMIN, MIEJSCE

01 marca 2020, godz. 12.00

Rymanów-Zdrój, Amfiteatr nad Czarnym Potokiem

 

4. TRASA, DYSTANS

Do wyboru będą przygotowane 2 trasy:

TRASA 1: dystans 1963 m

1 pętla.

Płaska (teren Parku w Rymanowie Zdroju).

Nawierzchnia asfaltowa, brukowa.

Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 20 minut.

TRASA 2: dystans ok. 5 km

Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut.

1 pętla

Pagórkowata

Nawierzchnia asfaltowa, kamienista

 

5. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

Adres biura zawodów, szatni oraz depozytów –Amfiteatr nad Czarny Potokiem Rymanów-Zdrój

Biuro zawodów czynne w dniu startu od godz. 10.00

Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.

Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

 

6. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn tylko na dystansie 5 km (miejsca 1 – 3)

 

7. UCZESTNICTWO

W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. Osoby niepełnoletnie mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody prawnego opiekuna.

Limit uczestników obydwu biegów wynosi 150 osób.

Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.

Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.

 

8. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.tropemwilczym.finiszrymanow.pl

lub osobiście 03 marca 2019 roku w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
Trasa nr 1 – 20 zł
Trasa nr 2 – 25 zł

Numer konta do wpłaty: 58 8636 0005 2001 0005 6153 0001
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dopisek „Tropem Wilczym”- Rymanów. W przypadku braku tych informacji system może nie uwzględnić wpłaty. Prosimy wówczas o kontakt.

W momencie zaksięgowania wpłaty, uczestnikowi zostaje nadany numer startowy.

Opłaty prosimy wnosić w przeciągu 4 dni roboczych od dnia zapisania. W przypadku braku opłaty w w/w terminie uczestnik będzie wykreślany z listy startowej.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej. W tytule przelewu należy wpisać dane wszystkich zgłoszonych osób.

 

9. NAGRODY

Organizator przewiduje pamiątkowe puchary dla zwycięzców tylko na dystansie 5 km (miejsca 1 – 3).

Ze względu na charakter biegu nie przewidujemy nagród finansowych.

 

10. ZASADY FINANSOWANIA

Zawodnicy startują na własny koszt.

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:

  • numer startowy
  • koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych
  • agrafki
  • pamiątkowy medal
  • napoje na mecie

 

11. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.

Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.

Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt: Dariusz Królicki, kom. 503025664, rabbit.fm@interia.pl

 

Oświadczenie uczestnika biegu:

Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia.

Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu.

Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności Stowarzyszenie „Nasz Rymanów” – Organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.

Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.

Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów biegu.

 

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Stowarzyszenie „Nasz Rymanów’, ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów (zwany dalej „Administratorem”).

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Stowarzyszenie „Nasz Rymanów’, ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Stowarzyszenie „Nasz Rymanów’, ul. Grunwaldzka 11, 38-480 Rymanów. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.

Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).

Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej http://tropemwilczym.finiszrymanow.pl/.